Onderzoek betrokkenheid inwoners bij Wetterskip Fryslân

Beste meneer, mevrouw,

Mijn naam is Leanne Ringelberg en ik loop mijn afstudeerstage bij Wetterskip Fryslân.

Dit doe ik voor mijn opleiding Management van de Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Voor het waterschap voer ik een onderzoek uit over de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân.
Wetterskip Fryslân staat als overheid voortdurend in verbinding met de samenleving.
Daarom is het belangrijk dat we weten wat er speelt en dat we toegankelijk zijn voor ideeën vanuit u of andere mensen uit de samenleving.

Met dit onderzoek wil het waterschap een momentopname maken van de interactie tussen Wetterskip Fryslân en de samenleving.
Door middel van deze enquête wordt het voor het waterschap inzichtelijk wat u de beste manier vindt om betrokken te worden bij Wetterskip Fryslân.

Wilt u de enquête invullen voor 29 maart? Dit zou zeer waardevol zijn voor het onderzoek.  
De enquête bedraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd en is te vinden via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/G6NSW7T.

De resultaten uit dit onderzoek gebruikt Wetterskip Fryslân om te bepalen hoe er de komende jaren invulling gegeven kan worden aan het participatiebeleid.
Het verslag van dit onderzoek zal in juni 2021 geplaatst worden op de website van Wetterskip Fryslân.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd.

Mocht u nog vragen hebben ben ik te bereiken via het onderstaande e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Leanne Ringelberg

Verkeersonderzoek N354 Blankendalwei en Snitserdyk

Geachte inwoners van Wiuwert en Britswert,

De provincie Fryslân is in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân gestart met een onderzoek naar de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. Roelofs voert de studie in opdracht van de provincie uit.  

Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk. Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Maar kan de weg ook na 2030 het verkeer nog wel goed aan? Of zijn maatregelen nodig? Om hier antwoord op te geven voeren we een onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op de bestaande weg. Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie www.fryslan.frl/n354

Daar vindt u ook een enquête.

Wij nodigen u van harte uit de enquête in te vullen.

Ook stellen wij het zeer op prijs als u de link naar de enquête wilt delen https://arcg.is/0LWfTy

Achtergrond N354

De provincie Fryslân werkt sinds 2005 aan het veiliger maken van de N354 Blankendalwei en Snitserdyk. Dit is de provinciale weg tussen Sneek en de A32. In de afgelopen jaren zijn hiervoor diverse maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • Het aanleggen van rotondes en ovondes
  • Het verminderen van het aantal directe aansluitingen van erven en percelen op de weg
  • Het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe strepen
  • Het plaatsen van reflectorpaaltjes in de bochten

Dit jaar staat de aanpak van de N354 Snitserdyk in Tsienzerbuorren op het programma, waar de volgende plannen in voorbereiding zijn:

  • herinrichting Tsienzerbuorren;
  • de aanleg van ovondes op de N354 Snitserdyk bij Raerd en Easterwierrum.

Alvast bedankt.

Oprop! Bêste Doarpsgenoaten!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het Doarpsbelang. Een gezellig en kundig bestuur om hele diverse kleine en grote zaken voor onze dorpen en omgeving geregeld te krijgen.

Leuk, leerzaam en voor iedereen interessant. Voor de jongeren; goed voor op je CV!

Wil je ook dat de werkzaamheden die het Doarpsbelang bereikt heeft doorgaan? Meld je dan aan bij 1 van de bestuursleden. Graag vóór 8 maart.

Berper Eppenga
Djoeke Klomp
Johan Bonekamp
Hendrik de Boer
Pieter Teunis Hoogland.

Er is kans voor iedereen om zo een goede mix te krijgen.
Graag horen we van jullie.

Teagearre yn aksje foar ús doarpen!!

Hartelijk dank,

Groet, DB De Twa Doarpen